9:30 – 11:55
DOPOLEDNÍ BLOK 

Úvodní slovo

Střípky z dětské gastroenterologické ambulance – minikazuistiky
M. Baliková /FN Motol/

Specifika nutriční edukace dětského pacienta a jeho rodiny
J. Macková /FN Motol/

Využití CDED (Crohn's Disease Exclusion Diet) v praxi u dětí
E. Weidenthalerová /1. LF UK a VFN v Praze/

10:55 – 11:05
Přestávka na kávu


Využití moderních technologií u diabetes mellitus 1. typu
A. Hásková /1. LF UK a VFN v Praze/

Stravovací režim po zákroku bariatricko-metabolické chirurgie
A. Sadílková /1. LF UK a VFN v Praze/

11:55 – 13:00
Obědová přestávka

13:00 – 15:30
ODPOLEDNÍ BLOK 

Aktuality o Sekci nutričních terapeutů ČAS
V. Andrášková, A. Sadílková /výkonný výbor SNT ČAS/

Jak si vedou nutriční terapeuti v zahraničí?
I. Haluzová /FN Brno/

NUTRI-SCORE – nový (lepší?) způsob značení výživové hodnoty potravin
K. Čmerdová /1. LF UK a VFN v Praze/

14:15 – 14:25
Přestávka na kávu


Jak pečovat o duševní zdraví pacientů /přednáška psychologa
B. Pešková /Ordinace klinické psychologie Mojeja s.r.o./

Péče o duševní zdraví nutričních terapeutů /přednáška psychologa
K. Wohlinová /Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze/

15:30
Ukončení konference


Program budeme nadále doplňovat a aktualizovat. Změna programu vyhrazena.


Střípky z dětské gastroenterologické ambulance – minikazuistiky 


Mgr. Marieta Baliková
Fakultní nemocnice Motol
    
Souhrn minikazuistik z dětské nutriční ambulance s tématy: akutní a chronická pankreatitida, jaterní cirhóza s chronickou encefalopatií, alternativní výživa u batolete, Praderův-Williho syndrom.


Specifika nutriční edukace dětského pacienta a jeho rodiny 


Mgr. Jana Macková
Fakultní nemocnice Motol
    
Připravovaná přednáška bude zaměřena na osobnostní rysy nutričního terapeuta: empatie, přehled o nutriční problematice (teoretické znalosti, včetně schopnosti vyhledat relevantní informace), schopnost vytvořit kvalitní edukační materiál. Velmi dobré verbální i neverbální komunikační dovednosti.  Edukace pacienta by měla být formou dialogu (nikoliv monologu).  Cílem je pozitivní působení nutričního terapeuta, zisk důvěry, a především motivace pacienta (klienta).


Využití CDED (Crohn's Disease Exclusion Diet) v praxi u dětí 


Bc. Edita Weidethalerová
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. LF UK a VFN v Praze

Crohnova choroba je chronickým onemocněním, jehož etiologie a etiopatogeneze nejsou dosud objasněny. CDED neboli dieta pro Crohnovu chorobu založená na vyloučení konkrétních potravin patří mezi první alternativní diety s publikovanou randomizovanou kontrolovanou studií, která prokázala pozitivní efekt v indukci a udržení remise u pacientů s lehkou až středně těžkou luminální formou Crohnovy choroby. V přednášce budou shrnuty základní fáze této diety, hlavní část se bude věnovat využití diety v praxi, spolupráci dětských pacientů a jejich rodičů při dodržování CDED. Zahrnuty budou i nejčastější dotazy rodičů dětí na CDED.


Využití moderních technologií u diabetes mellitus 1. typu 


Mgr. Aneta Hásková
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
    
K úspěšné léčbě diabetu 1. typu je nutné přesné dávkování inzulinu a spolehlivé způsoby monitorace glykemie. Ke každodenní monitoraci lze využít glukometry, nebo systémy pro tzv. okamžité monitorování glukózy (FGM) a kontinuální monitoraci glukózy (CGM). V prezentaci budou shrnuty aktuální dostupné možnosti monitorace glykemie - jejich rozdělení, princip měření, nastavení. Dále bude zmíněna jejich indikace/kontraindikace v léčbě DM 1. typu a okrajově budou také prezentovány možnosti nových inzulinových pump.


Stravovací režim po zákroku bariatricko-metabolické chirurgie 


Mgr. Aneta Sadílková
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Bariatricko-metabolická chirurgie je velmi účinnou metodou léčby vyšších stupňů obezity. Podmínkou úspěchu je však dobrá příprava pacienta – nejen nutriční, ale i psychologická. Bariatrická operace významně zasahuje do stravovacího režimu a tím i do života pacienta, a to celoživotně. Pacient tak musí být obeznámen se specifickým pooperačním režimem, který ho čeká v prvním měsíci po operaci, ale také se změnami, které je nutné dodržovat až do konce života. Právě uvědomění si a respektování těchto zásad rozhoduje o tom, zda bude efekt operace trvalý či jen přechodný.


Jak si vedou nutriční terapeuti v zahraničí? 


Mgr. Irena Haluzová, DiS.1, Ing. Bc. Lenka Kostková2
1Fakultní nemocnice Brno
2Krajská nemocnice T. Bati Zlín


Kompetence nutričních terapeutů v České republice jsou nám známé, jak se ale liší od kompetencí v zahraničí? Kdo si vede velmi dobře a kdo naopak v nutriční péči zaostává? A jaké pracovní podmínky mají naši zahraniční kolegové? Dozvíte se, že rozdíly jsou patrné nejen v rámci rozdělení pracovních kompetencí, ale také mezi jednotlivými státy a jejich zdravotnickými systémy.


NUTRI-SCORE – nový (lepší?) způsob značení výživové hodnoty potravin 


Mgr. Kristýna Čmerdová1, Mgr. Věra Andrášková2
13. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2Masarykův onkologický ústav, Brno


V České republice i ve světě jsou využívány různé systémy značení potravin na přední straně obalu. Jejich účelem je edukovat konzumenta a motivovat ho k výběru zdravějších variant potravin. Neméně důležitá je ale i motivace výrobců ke zlepšení složení produkovaných potravin. NUTRI-SCORE je zajímavým kompromisem mezi komplexním hodnocením potraviny a jednoduchým značením srozumitelným pro každého konzumenta.


Jak pečovat o duševní zdraví pacientů? 


Mgr. Barbora Pešková
Ordinace klinické psychologie Mojeja, s.r.o.
    
Přednáška bude zaměřena na navázání kvalitního vztahu terapeut-pacient, jenž hraje v léčebném procesu klíčovou roli. Budou nastíněny jednotlivé aspekty tohoto vztahu posilující vzájemnou důvěru se zaměřením na komunikaci, emoce i motivaci. V neposlední řadě bude zmíněno i vymezení vztahu terapeut-pacient, podpora multidisciplinární spolupráce a nastínění možností psychické pomoci.


Péče o duševní zdraví nutričních terapeutů 

Mgr. Kristýna Wohlinová
Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
    
Evidence based o potřebě supervize u pomáhajících profesí je již známá. Nutriční terapeuti jsou při kontaktu s klienty vystaveni psychicky náročným situacím, často překračující rámec jejich odbornosti. Tuto zátěž zvládají vlastními copingovými mechanismy, které je však třeba posilovat a upevňovat jako prevence syndromu vyhoření. V tomto ohledu je nezbytná podpůrná péče pro samotné odborníky pro zachování celoživotního duševního zdraví nejen sebe, ale i klientů samotných. Přednáška je zaměřena na možnosti a limity práce nutričního terapeuta a akutní potřebu psychologických intervencí s cílem podpořit a udržet sebehodnotu v pracovním životě.