Sekce nutričních terapeutů je největší profesní organizací sdružující nutriční terapeuty v rámci České republiky. Právě široká členská základna nám umožňuje lépe prosazovat zájmy naší profese.
Členkami SNT jsou nutriční terapeutky s dlouholetou praxí v oboru, mimo jiné i nutriční terapeutky z fakultních nemocnic: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Plzeň. 

Počet členů SNT ČAS k 11. 11. 2020: 192
Výkonný výbor Sekce nutričních terapeutů ČAS
    
Dne 11. 5. 2020 byly vyhlášeny výsledky voleb do výkonného výboru a revizní komise SNT ČAS:
Předsedkyně výkonného výboru
Mgr. Věra Andrášková

Místopředsedkyně výkonného výboru
Mgr. Aneta Sadílková

Pokladník
Mgr. Marieta Baliková
Další členky výkonného výboru
Mgr. Irena Haluzová, DiS.
Mgr. Marie Kohutová, DiS.

Revizní komise
Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
Bc. Květa Krajíčková
Jaroslava Kreuzbergová, DiS.


Mgr. Věra Andrášková
Předsedkyně SNT ČAS
Masarykův onkologický ústav Brno

 

Mgr. Aneta Sadílková
Místopředsedkyně SNT ČAS
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 


 

Mgr. Marieta Baliková
FN Motol


 

Mgr. Marie Kohutová, DiS.
FN Olomouc


 

Mgr. Irena Haluzová, DiS.
FN Brno

POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SEKCE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ ČAS

    Naším posláním je soustavně pracovat na vytváření podmínek pro poskytování kvalitní a dostupné nutriční péče. Výkonný výbor SNT si stanovil následující vize a cíle.

Vize

Vzdělaný nutriční terapeut.
Informovaná odborná veřejnost.
Informovaná laická veřejnost.
Posílení pozice nutričního terapeuta v systému zdravotní péče ČR.
Zpřístupnění péče poskytované nutričním terapeutem pacientům/ klientům.
Adekvátní finanční ohodnocení práce nutričního terapeuta.
Mezinárodní spolupráce v oblasti výživy. 

„Buďte tvrdohlaví, pokud jde o vizi, a flexibilní, když dojde na detaily.“ Jeff Bezos

Strategické cíle

Udržet silnou pozici Sekce nutričních terapeutů ČAS.
Podílet se na rozvoji vzdělávání NT garantované státem. 
Pořádat vzdělávací akce pro NT a odbornou veřejnost.
Pořádat vzdělávací akce pro laickou veřejnost a komunikovat skrze internet a sociální sítě.
Pokračovat v tvorbě koncepce oboru nutriční terapeut. 
Nadále usilovat o rozšíření kompetencí nutričního terapeuta (preskripce enterální výživy).
Vyjednat vyšší ohodnocení stávajících zdravotních výkonů nutričních terapeutů.
Zajistit adekvátní počty nutričních terapeutů poskytujících nutriční péči pacientům/klientům.
Docílit zařazení nutričních terapeutů do 12. třídy v platové tabulce zdravotnických pracovníků.

„Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují.“ Earl Nightingale